Informacija būsimiems I-IV klasių mokiniams (2020-2021 m.m.)

PRIĖMIMO IR GEBĖJIMŲ PATIKRINIMO DATOS IR SĄLYGOS

KLAIPĖDOS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS NUOTOLINIO UGDYMO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

PLANAS

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos
direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymo
Nr. V-31
2 priedas

Uždaviniai Priemonė Data Atsakingas
  Gimnazijos mokinių priėmimo komisijos nuotolinis posėdis pretendentų mokytis netradicinio ugdymo (akademinėse, sporto) klasėse motyvacijos vertinimo organizavimo klausimais Pagal poreikį D. Gustienė
  PRIIMAMI Į AKADEMINES KLASES    
6. Mokinių motyvacijos vertinimo, priimant į netradicinio ugdymo (akademines, sporto) klases organizavimas 1. Vykdomas supaprastintas motyvacijos vertinimas pagal Priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos direktoriaus 2019-04-12 įsakymu Nr. V-74 (toliau – Aprašas).2. Atsisakoma lietuvių kalbos diktanto, matematikos testo (raštu), motyvacijos testo vykdymo, numatyto Aprašo 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1 papunkčiuose.3. Atsisakoma Aprašo 12 punkto.4.  Analizuojami priimamų mokinių:4.1. nuo einamųjų mokslo metų pradžios (rugsėjo 1 d.) iki einamųjų kalendorinių metų kovo 1 d. lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, informacinių technologijų, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, I ir II užsienio kalbų, istorijos gautų pažymių vidurkiai pagal Aprašo 8.2.2 papunktį;4.2. pasiekimai lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, I ir II užsienio kalbų, istorijos olimpiadose, konkursuose, miesto, šalies ir tarptautiniuose etapuose(prizinės vietos) pagal Aprašo 10 punktą Balandžio 14–22 d. Priėmimo komisija
Mokyklų, kuriose priimami mokiniai mokosi, prašoma atsiųsti patvirtintus vardinius mokinių mokymosi pasiekimų iš elektroninio dienyno išrašus skaičiuoklėje (Excel, Google Sheets ir kt.) adresu kvdg.priemimas@gmail.comStojantys į gimnaziją mokiniai prašomi nufotografuoti ar nuskenuoti raštus, diplomus, įrodančius laimėjimus konkursuose, olimpiadose, ir išsiųsti adresu kvdg.priemimas@gmail.com Balandžio 14–22 d. Priėmimo komisija
  PRIIMANT Į SPORTO KLASIŲ LAISVAS VIETAS    
  1.   Vykdomas supaprastintas motyvacijos vertinimas pagal sporto organizacijų pateiktus dokumentus, vadovaujantis Priimamų mokinių į sporto klases motyvacijos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos direktoriaus 2019-04-16 įsakymu Nr. V-77, II skyriaus 8.1, 8.3, 10, 11 punktais.2.   Atsisakoma EUROFITO fizinio pajėgumo testavimo (8.1 punktas).3.   Dokumentai teikiami adresu kvdg.priemimas@gmail.com Balandžio 14–21 d. Priėmimo komisija
  Mokyklų, kuriose priimami mokiniai mokosi, prašoma atsiųsti patvirtintus vardinius mokinių mokymosi pasiekimų iš elektroninio dienyno išrašus skaičiuoklėje (Excel, Google Sheets ir kt.) adresu kvdg.priemimas@gmail.comSporto organizacijų, kuriose priimami mokiniai sportuoja, prašoma atsiųsti patvirtintus vardiniussporto pasiekimų išrašus bei  rekomendacijas mokytis sporto klasėje.Dokumentai siunčiami kvdg.priemimas@gmail.com Balandžio 14–21 d. Priėmimo komisija