Metodinė taryba

Metodinė taryba

Gimnazijos metodinė taryba

Gimnazijos Metodinė taryba jungia Metodinių grupių pirmininkus. Ji renkama dvejiems metams.
Metodinei tarybai vadovauja atviru balsavimu tarybos narių išrinktas pirmininkas, kuris šaukdamas posėdžius apie laiką ir svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip 3 dienos iki posėdžio pradžios.
Metodinės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su tarybos nario pareigomis.
 

Metodinė taryba:

 • dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant gimnazijos mokytojų metodinės veiklos prioritetus;
 • koordinuoja gimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą, siekiant ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;
 • aptaria gimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
 • inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;
 • vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą.

Metodinės tarybos sudėtis:

 1. Stasys Ruiba – metodinės tarybos pirmininkas
 2. Rita Kisielienė, metodinės tarybos sekretorė, anglų kalbos metodinės grupės pirmininkė
 3. Jolanta Mažeikaitė-Sakavičienė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė
 4. Alma Barkauskienė, jungtinės užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė
 5. Vaidas Pamparas, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkas
 6. Danuta Kaklauskienė, matematikos-informatikos metodinės grupės pirmininkė
 7. Roma Stonkuvienė, gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė
 8. Milda Damalienė, menų, technologijų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė
 9. Ramunė Urbienė, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė
 10. Auksuolė Atkočienė, socialinio darbo ir ugdymo karjerai metodinės grupės pirmininkė