KLAIPĖDOS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJA
UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKA
  1. Ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu organizavimas:
1.1. Ugdymo(si) procesas nuotoliniu būdu organizuojamas nuo 2020 metų kovo 30 dienos.
1.2. Ugdymo(si) procesas nuotoliniu būdu organizuojamas įgyvendinant tiek formaliojo (visi ugdymo plano dalykai: moduliai, pasirenkamieji dalykai), tiek neformaliojo ugdymo programas.
1.3. Ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu organizavimo tvarka skelbiama kovo 25 dieną www.manodienynas.lt ir www.kvdg.lt.
1.4. Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu laikotarpiu galioja BDAR reikalavimai dėl asmens duomenų apsaugos.
1.5. Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka gali būti keičiama direktoriaus įsakymu.
1.6. Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu laikotarpio trukmė nustatoma vadovaujantis LR SMSM ir kt. teisės aktais.
  1. Ugdymo(si) proceso įgyvendinimui nuotoliniu būdu naudojamos platformos:
2.1. Ugdymo(si) proceso organizavimui sinchroniniu (realiuoju) laiku naudojama ZOOM ir MESSENGER ir kt.  platformos.
2.1.1. ZOOM platformos IKT administratorius – Aušra Kazlauskienė (aushra@kvdg.lt).
2.2. Ugdymo(si) proceso organizavimui asinchroniniu (nerealiuoju) laiku naudojamos MANODIENYNAS, EDUKA, EDMODO, EGZAMINATORIUS ir kt. platformos.
2.2.1. EDMODO platformos IKT administratorius – Inesa Pečiulienė (inesa@kvdg.lt).
2.2.2. MANODIENYNAS platformos IKT administratorius – Vygintas Alyta (it@kvdg.lt).
2.2.3. EDUKA platformos IKT administratorius – Stasys Ruiba (direktorius@kvdg.lt).
  1. Ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu įgyvendinimas:
3.1. Kovo 30 dieną e.dienyne mokiniams ir tėvams skelbiama dalyko mokytojo darbo nuotoliniu būdu tvarka: užduočių pateikimas, atsiskaitymai, vertinimas ir kt.
3.2. Kovo 30 dieną e.dienyne ir www.kvdg.lt. skelbiamas ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu nuotolinių konsultacijų tvarkaraštis.
3.3. Dirbama pagal įprastą pamokų tvarkaraštį.
3.4. Dalyko mokytojo informacijos e.dienyne pateikimas.
3.4.1. Kiekvienos pamokos pagal mokytojo tvarkaraštį metu.
3.4.2. Savaitės pirmos pamokos metu pateikiamas užduočių planas visoms savaitės pamokoms pagal tvarkaraštį, nurodomas atsiskaitymų laikas, vertinimo kriterijai.
  1. Rekomenduojama klasių vadovams organizuoti klasės valandas (ZOOM ar kt. video konferencijos) supažindinti mokinius su ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu bendra tvarka: atsiskaitymais, vertinimu, lankomumo apskaita ir kt. Klasės „susitikimo“ laiką pasirenka klasės vadovas.
4.1. Rekomenduojama klasių vadovams organizuoti klasės tėvų „susirinkimus“ (ZOOM ar kt. video konferencijos) supažindinti tėvus su ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu bendra tvarka: atsiskaitymais, vertinimu, lankomumo apskaita ir kt. Klasės tėvų „susirinkimo“ laiką pasirenka klasės vadovas.
  1. Ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu stebėsena:
5.1. Ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu stebėseną vykdo administracija.
5.2. Mokinių ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu stebėseną vykdo socialinis pedagogas, klasių vadovai pagal mokytojų pateiktą informaciją.
  1. E.dienyno sistemos naudojimas:
6.1. E.dienynas pildomas kiekvieną pamoką pagal mokytojo pamokų ir NVŠ užsiėmimų tvarkaraštį.
6.2. E.dienyne fiksuojama klasės vadovo veikla.
6.3. E.dienyne mokinių lankomumas fiksuojamas pedagogo (dalyko mokytojo, neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojo) nustatyta tvarka (2020-05-14 redakcija).
6.3.1. Mokiniui nustatytu laiku ir tvarka nepateikus atsiskaitomojo darbo, dalyko mokytojas informuoja klasės vadovą ir socialinį pedagogą.
6.3.2. Socialinis pedagogas bendradarbiaudamas su klasės vadovu aiškinasi individualią mokinio situaciją, informuoja dėstančius mokytojus, administraciją.
6.4. Jei mokiniai dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių negali laiku pateikti atsiskaitomųjų darbų ar atlikti kitų mokytojų, NVŠ vadovų ar klasės vadovo pateiktų užduočių, mokinių tėvai www.manodienynas sistemoje informuoja klasės vadovą, socialinį pedagogą ir dėstančius mokytojus.
  1. Pagalbos mokiniui specialistų (socialinio pedagogo, psichologo) konsultacijos teikiamos nuotoloniu būdu pagal poreikį.
  2. Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka gali būti keičiama direktoriaus įsakymu.
 
Visų mūsų laukia iššūkių kupinas laikotarpis.
Padrąsinkime ir palaikykime vieni kitus.
Bendradarbiaukime ir kartu ieškokime galimybių padėti vaikams.
Būkime kantrūs ir tolerantiški.
Skatinkime vaikų savarankiškumą ir atsakomybę.

Sveikatos ir stiprybės visiems.

Administracija