DĖL PRIIMAMŲ MOKINIŲ Į AKADEMINIO UGDYMO KLASES MOTYVACIJOS VERTINIMO

1. Nesant galimybės lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos rašto darbų atlikti Gimnazijoje kontaktiniu būdu dėl karantino šalyje, pretendentų motyvacijos metu 2021 m. bus vertinami:mokomųjų dalykų (lietuvių kalbos ir literatūros, I ir II užsienio kalbų, matematikos, istorijos, geografijos, gamtos mokslų) I pusmečio (2 trimestro) esamose mokyklose pažymių vidurkiai (pažymių vidurkio maksimalus įvertinimas sudaro 10 taškų). Pretendentams, kurie vietoje gamtos mokslų dalyko mokėsi fizikos, chemijos ir biologijos dalykų atskirai vertinamas bendras šių trijų dalykų vidurkis.
Prašoma mokyklų, kuriose šiuo metu mokosi priimami mokiniai, iki 2021 m. balandžio 14 d.  atsiųsti (kvdg.priemimas@gmail.com) nuskenuotus ir raštinės antspaudu patvirtintus vardinius mokinių mokymosi pasiekimų iš elektroninio dienyno išrašus skaičiuoklėje (Excel, Google Sheets ar kt.);

2. 2019 m. ir 2020 m. dalyvavimo olimpiadose rezultatus:  tarptautinių ir respublikinių dalykinių olimpiadų I–III vietų laimėtojams papildomai skiriami 3 taškai, miesto olimpiadų I–III vietų laimėtojams – 2 taškai (nepriklausomai nuo laimėtų olimpiadų skaičiaus). 
 
Prašoma priimamų mokinių iki 2021 m. balandžio 14 d. (imtinai iki 24.00 val.) nufotografuoti ar nuskenuoti raštus, diplomus, įrodančius laimėjimus olimpiadose, ir išsiųsti adresu kvdg.priemimas@gmail.com (vėlesniais, nei nustatyti terminai, elektroniniais laiškais pateikti dokumentai nebus vertinami).
                                                                                                                            
Gimnazijos administracija