Svarbi informacija dėl mokinių testavimo

Siekiant užtikrinti COVID-19 ligos tarp mokyklos bendruomenės narių plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių mokykloje skaičių, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija dalyvauja savikontrolės greitaisiais testais tyrime – numatoma Gimnazijoje periodiškai organizuoti ir vykdyti COVID-19 ligos nustatymo tyrimus savikontrolės būdu atliekant greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus. Testavimo procesą gimnazija pradės rugsėjo 20 dieną.

Dalyvavimas testavime yra savanoriškas.

Tyrimai neatliekami mokiniams, kurie atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 4.2 papunktyje nurodytas sąlygas:

TESTAVIMO VYKDYMO TEISINIS PAGRINDAS: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas Nr. V- 1927„Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ ar jį keičiantis teisės aktas bei šio sprendimo pagrindu priimtas savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. AD1-1010 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą Klaipėdos miesto savivaldybės ugdymo įstaigose“.
TESTAVIMO PROCESO SĄLYGOS
Kai mokykloje organizuojamas savikontrolės tyrimas, jei sutinkate dalyvauti testavime, pasirašydami sutinkate, kad kontaktinio ugdymo proceso testavimas (-a) dėl COVID-19 ligos nustatymo metu vykdomas ne dažniau kaip kas 3 dienas ir ne rečiau kaip kas 5 dienas.
Savikontrolės tyrimas bus atliekamas mokykloje, prižiūrint paskirtam klasei atsakingam mokyklos darbuotojui. Savikontrolės tyrimo rezultatus mokinys vertins ir interpretuos pats (pati) savarankiškai, padedant paskirtam klasei atsakingam mokyklos darbuotojui, arba tai darys paskirtas klasei atsakingas mokyklos darbuotojas, jei mokinys (ė) jaunesnis (-ė) nei 16 metų.
Jei savikontrolės tyrimo rezultatas bus teigiamas, būs informuojama apie poreikį atlikti patvirtinamąjį PGR tyrimą, registruotruojantis  patvirtinamajam PGR tyrimui į mobilųjį punktą per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. Apie savikontrolės tyrimo ir patvirtinamojo PGR tyrimo rezultatus turėsite pranešti už testavimo organizavimą įstaigoje atsakingam asmeniui.
 
Už testavimo organizavimą įstaigoje atsakingas asmuo: Ramunė Urbienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kontaktai: tel. 8-46-412720, el. p. ramune.urbiene@kvdg.lt .
 

Administracija


Dokumentai susipažinimui: