Mokinio individualaus ugdymo plano keitimas

Išrašas iš dokumento:
  1. Ugdymo plano keitimas:
99.1. III gimnazijos klasių mokiniai gali keisti dalyko programą, programos kursą pusmečių arba mokslo metų pabaigoje. Dalyko modulio galima atsisakyti mokslo metų pabaigoje. Po pirmo pusmečio modulio atsisakyti galima tik atsisakant dalyko arba keičiant dalyko programos kursą (Mokytojų tarybos 2021-08-30 posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr.V6-5));
99.2. IV gimnazijos klasių mokiniai tik I pusmečio pabaigoje gali keisti dalyko programos kursą, atsisakyti dalyko arba modulio (nebeleidžiama pasirinkti naujo dalyko ir modulio) ( Mokytojų tarybos 2021-08-30 posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr.V6-5));
99.3. mokinys, norintis keisti dalyko programą, programos kursą ar modulį, privalo rašyti prašymą gimnazijos direktoriui, nurodydamas apsisprendimo motyvus. I pusmečio pabaigoje prašymą reikia parašyti iki gruodžio 1 dienos (įskaitytinai), II pusmečio pabaigoje – iki gegužės 1 dienos (įskaitytinai);
99.4. direktoriaus pavaduotojas ugdymui iki gruodžio 10 dienos (I pusmečio pabaigoje) ir gegužės 10 dienos (II pusmečio pabaigoje) raštu informuoja mokinius apie prašymų tenkinimą ir nurodo mokytoją, į kurį mokinys kreipiasi dėl programų skirtumų, konsultacijų, atsiskaitymų būdų ir terminų;
99.5. mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko programos bendrąjį kursą ir kurį tenkina turimas išplėstinio kurso įvertinimas, laikyti įskaitos nereikia;
99.6. gavęs teigiamą atsakymą dėl programos ar dalyko kurso keitimo, mokinys privalo savarankiškai pasirengti išlaikyti įskaitą;
99.7. individualus ugdymo planas mokiniui keičiamas tik tuo atveju, jei įskaitos įvertinimas yra patenkinamas;

99.8. jei įskaita išlaikoma pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, įvertinimas, prie kurio pažymimas kursas raidėmis B (bendrasis) arba A (išplėstinis), įrašomas stulpelyje prie pusmečio ar metinių pažymių.

Prašymo forma kursui keisti-2022-02-01