Gimnazistų parlamentas

Gimnazistų parlamentas

Gimnazistų parlamentas

Gimnazistų parlamentas (toliau – Parlamentas) – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Parlamentą sudaroatstovai iškiekvienos klasės, išrinkti atviru balsavimu klasės mokinių susirinkime.
Parlamentui vadovauja prezidentas, jam nesant viceprezidentas, kurie renkami mokslo metų pradžioje dvejiems metams slaptu balsavimu visuotiniame gimnazistų susirinkime.
Į Parlamento narius savo kandidatūrą gali išsikelti pavieniai gimnazistai ir jų tinkamumą slaptu balsavimu sprendžia visuotinis gimnazistų susirinkimas.
Parlamento posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis posėdis.
Posėdžius šaukia prezidentas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus jis informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.
Parlamento posėdis ir jame priimti nutarimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų jo narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
Parlamento nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su Parlamento nario pareigomis.
Parlamentas apie savo veiklą atsiskaito visuotiniame gimnazistų susirinkime mokslo metų pabaigoje.

Parlamentas:

  • padeda organizuoti gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
  • teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
  • organizuoja savanorių judėjimą;
  • atstovauja mokinių interesams Senate bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises gimnazijoje;
  • rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje;
  • dalyvauja rengiant gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
  • svarsto gimnazijos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.