Tėvų taryba

Gimnazijos tėvų taryba

Tėvų tarybą sudaro klasių tėvų komitetų pirmininkai. Ji renkama vieniems metams. Susirinkimai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus. Tarybos nariai atviru balsavimu renka pirmininką ir sekretorių. 
Posėdžius šaukia tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus tarybos pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip 3 dienos iki posėdžio pradžios.
Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su tarybos nario pareigomis.

 Tėvų taryba:

  •  teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais;
  •  analizuoja gimnazijos lėšų panaudojimo tikslingumą;
  •  deleguoja atstovus į Senatą;
  •  nagrinėja tėvų ar kitų teisėtų mokinio atstovų prašymus, skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas;
  •  dalyvauja tėvų ar kitų teisėtų mokinio atstovų diskusijose, gimnazijos renginiuose;
  •  svarsto gimnazijos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojų teikiamus klausimus.
Gimnazijoje veikia klasių tėvų komitetai.
Klasės tėvų komitetą sudaro 3 nariai, išrinkti mokslo metų pradžioje klasės tėvų ar kitų teisėtų mokinio atstovų susirinkimo dauguma atviru balsavimu.
Tėvų komiteto nariai renka pirmininką, kuris šaukia posėdžius ir apie jų laiką, svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip 3 dienos iki posėdžio pradžios.
Klasės tėvų komitetas mokslo metų pabaigoje atsiskaito juos rinkusiam klasės tėvų ar kitų teisėtų mokinio atstovų susirinkimui.

 Klasės tėvų komitetas:

  • aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie juos klausimus;
  • padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą;
  • inicijuoja paramos gimnazijai teikimą;
  • teikia siūlymus Tėvų tarybai ir direktoriui.