KLAIPĖDOS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJA
UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKA
  1. Ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu organizavimas:
1.1. Ugdymo(si) procesas nuotoliniu būdu organizuojamas nuo 2020 metų kovo 30 dienos.
1.2. Ugdymo(si) procesas nuotoliniu būdu organizuojamas įgyvendinant tiek formaliojo (visi ugdymo plano dalykai: moduliai, pasirenkamieji dalykai), tiek neformaliojo ugdymo programas.
1.3. Ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu organizavimo tvarka skelbiama kovo 25 dieną www.manodienynas.lt ir www.kvdg.lt.
1.4. Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu laikotarpiu galioja BDAR reikalavimai dėl asmens duomenų apsaugos.
1.5. Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka gali būti keičiama direktoriaus įsakymu.
1.6. Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu laikotarpio trukmė nustatoma vadovaujantis LR SMSM ir kt. teisės aktais.
  1. Ugdymo(si) proceso įgyvendinimui nuotoliniu būdu naudojamos platformos:
2.1. Ugdymo(si) proceso organizavimui sinchroniniu (realiuoju) laiku naudojama ZOOM ir MESSENGER ir kt.  platformos.
2.1.1. ZOOM platformos IKT administratorius – Aušra Kazlauskienė (aushra@kvdg.lt).
2.2. Ugdymo(si) proceso organizavimui asinchroniniu (nerealiuoju) laiku naudojamos MANODIENYNAS, EDUKA, EDMODO, EGZAMINATORIUS ir kt. platformos.
2.2.1. EDMODO platformos IKT administratorius – Inesa Pečiulienė (inesa@kvdg.lt).
2.2.2. MANODIENYNAS platformos IKT administratorius – Vygintas Alyta (it@kvdg.lt).
2.2.3. EDUKA platformos IKT administratorius – Stasys Ruiba (direktorius@kvdg.lt).
  1. Ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu įgyvendinimas:
3.1. Kovo 30 dieną e.dienyne mokiniams ir tėvams skelbiama dalyko mokytojo darbo nuotoliniu būdu tvarka: užduočių pateikimas, atsiskaitymai, vertinimas ir kt.
3.2. Kovo 30 dieną e.dienyne ir www.kvdg.lt. skelbiamas ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu nuotolinių konsultacijų tvarkaraštis.
3.3. Dirbama pagal įprastą pamokų tvarkaraštį.
3.4. Dalyko mokytojo informacijos e.dienyne pateikimas.
3.4.1. Kiekvienos pamokos pagal mokytojo tvarkaraštį metu.
3.4.2. Savaitės pirmos pamokos metu pateikiamas užduočių planas visoms savaitės pamokoms pagal tvarkaraštį, nurodomas atsiskaitymų laikas, vertinimo kriterijai.
  1. Rekomenduojama klasių vadovams organizuoti klasės valandas (ZOOM ar kt. video konferencijos) supažindinti mokinius su ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu bendra tvarka: atsiskaitymais, vertinimu, lankomumo apskaita ir kt. Klasės „susitikimo“ laiką pasirenka klasės vadovas.
4.1. Rekomenduojama klasių vadovams organizuoti klasės tėvų „susirinkimus“ (ZOOM ar kt. video konferencijos) supažindinti tėvus su ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu bendra tvarka: atsiskaitymais, vertinimu, lankomumo apskaita ir kt. Klasės tėvų „susirinkimo“ laiką pasirenka klasės vadovas.
  1. Ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu stebėsena:
5.1. Ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu stebėseną vykdo administracija.
5.2. Mokinių ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu stebėseną vykdo socialinis pedagogas, klasių vadovai pagal mokytojų pateiktą informaciją.
  1. E.dienyno sistemos naudojimas:
6.1. E.dienynas pildomas kiekvieną pamoką pagal mokytojo pamokų ir NVŠ užsiėmimų tvarkaraštį.
6.2. E.dienyne fiksuojama klasės vadovo veikla.
6.3. E.dienyne mokinių lankomumas fiksuojamas pedagogo (dalyko mokytojo, neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojo) nustatyta tvarka (2020-05-14 redakcija).
6.3.1. Mokiniui nustatytu laiku ir tvarka nepateikus atsiskaitomojo darbo, dalyko mokytojas informuoja klasės vadovą ir socialinį pedagogą.
6.3.2. Socialinis pedagogas bendradarbiaudamas su klasės vadovu aiškinasi individualią mokinio situaciją, informuoja dėstančius mokytojus, administraciją.
6.4. Jei mokiniai dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių negali laiku pateikti atsiskaitomųjų darbų ar atlikti kitų mokytojų, NVŠ vadovų ar klasės vadovo pateiktų užduočių, mokinių tėvai www.manodienynas sistemoje informuoja klasės vadovą, socialinį pedagogą ir dėstančius mokytojus.
  1. Pagalbos mokiniui specialistų (socialinio pedagogo, psichologo) konsultacijos teikiamos nuotoloniu būdu pagal poreikį.
  2. Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka gali būti keičiama direktoriaus įsakymu.
 
Visų mūsų laukia iššūkių kupinas laikotarpis.
Padrąsinkime ir palaikykime vieni kitus.
Bendradarbiaukime ir kartu ieškokime galimybių padėti vaikams.
Būkime kantrūs ir tolerantiški.
Skatinkime vaikų savarankiškumą ir atsakomybę.

Sveikatos ir stiprybės visiems.

Administracija

Sveikiname “Gamtamokslinių eksperimentų konkurso” dalyvius

Vytauto Didžiojo gimnazija sėkmingai dalyvavo Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro organizuotame Klaipėdos miesto ir regiono „Gamtamokslinių eksperimentų konkurse“. I-III klasių gimnazisčių  pristatyti gamtos mokslų tiriamieji darbai įvertinti Padėkos raštais.
Sveikiname Liuciją Ruginytę (Ia), Megę Bandzevičiūtę (IIa), Agnę Bartkėnaitę (IIa), Evą Jurgilaitę (IIb), Katriną Trakumaitę (IIb), Atėnę Kasperavičiūtę (IIIa).

Dėkojame gamtos mokslų mokytojoms: biologijos mokytojai Giedrei Guntarskytei-Česnauskienei, fizikos mokytojai Romai Stonkuvienei, chemijos mokytojai Ligitai Varnelienei.

Administracija

Tarptautinė konferencija “STE(A)M veiklos mokykloje” Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre

Kovo 6 d. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre vyko tarptautinė konferencija „STE(A)M veiklos mokykloje“. Vytauto Didžiojo gimnaziją atstovavo  biologijos mokytoja metodininkė Giedrė Guntarskytė-Česnauskienė ir IIb gimnazistė Katrina Trakumaitė. 

Mokinių tiriamųjų darbų biologijos sekcijoje Katrina Trakumaitė skaitė pranešimą „PENICILLIUM EXPANSUM GRYBO AUGIMO PRIKLAUSOMYBĖ NUO CINAMONO“ bei dalyvavo praktinių užduočių atlikime ir  pristatyme.

Mokinių tiriamųjų darbų biologijos sekcijoje buvo atrinkta pristatyti vienuolika  tiriamųjų darbų iš visos Lietuvos. Džiaugiamės, kad Katrinos darbas pateko tarp geriausiųjų.
Sveikiname gimnazistę ir nuoširdžiai dėkojame tiriamojo darbo vadovei Giedrei Guntaskytei-Česnauskienei.

Administracija

Sveikiname Lietuvos mokyklų žaidynių tinklinio zoninių varžybų laimėtojus

Lietuvos mokyklų žaidynių tinklinio zoninėse varžybose gimnazijos merginų ir vaikinų komandos laimėjo prizines vietas ir pateko į tolimesnį žaidynių etapą.

Gimnazijos merginų tinklinio komanda: Akvilė Kvaukaitė (IIIa), Karina Simonaitytė (IIs), Augustė Petrauskaitė (IIs), Gabija Toliušytė (IIs), Eva Ataitė (IIa), Greta Mickutė (IId), Emilija Sausytė (IId) ir Laura Marangos (Ia) – Lietuvos mokyklų žaidynių tinklinio zoninėse varžybose iškovojo I vietą.

Gimnazijos vaikinų tinklinio komanda: 
Lukas Miliauskis (IIc), Matas Miliauskis (Ie), Danielius Beržanskis (IIa), Matas Lubauskas (IIa), Gustas Saladžius (Is), Kajus Žutautas (IIa), Danielius Čumakas (Ia) – laimėjo II vietą.
Sveikiname komandas nugalėtoją ir linkime sėkmės Lietuvos mokyklų žaidynių finaluose.

Dėkojame fizinio ugdymo mokytojams A. Gylienei, Z. Sapiegaitei, V. Bartninkui.
 

Administracija

Sveikiname Mero taurės varžybų laimėtojus

Mero taurės vaikinų tinklinio varžybose gimnazijos vaikinų komanda : Miliauskis Lukas (IIc), Miliauskis Matas (Ie), Beržanskis Danielius (IIa), Lubauskas Matas (IIa), Saladžius Gustas (Is), Žutautas Kajus (IIa), Čumakus Danielius (Ia) laimėjo I-ąją vietą ir iškovojo Mero taurę.
Sveikiname komandą nugalėtoją ir linkime sėkmės Lietuvos mokyklų žaidynių finaluose.

Dėkojame fizinio ugdymo mokytojams A. Gylienei, Z. Sapiegaitei, V. Bartninkui.

Integruota lietuvių kalbos ir muzikos pamoka

Ia klasės mokiniams vasario 27 dieną per pirmą pamoką vyko integruota lietuvių kalbos ir muzikos pamoka, kurią vedė mokytojos – Loreta Latožienė ir Edita Mockuvienė. Pamokos tema – „Liaudies pasaulėjautos raiška dainose ir jų sąsajos su šiomis dienomis“. Mes dainavome dainas – „Teka, teka“, „Eisva mudu abudu“, „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“.
Sužinojome, kad eilėraščiui „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“, kurį parašė poetas Marcelijus Martinaitis, muziką sukūrė ir atliko Vytautas Kernagis. Pamokoje išsiaiškinome, kodėl žmonės kūrė dainas, kada ir kokiomis aplinkybėmis jas dainuodavo, kodėl jas užrašinėdavo ir kodėl vis dar dainuoja. Taip pat sužinojome, kaip klasifikuojamos dainos. Mums, mokiniams, integruotos pamokos patinka, nes jų metu kūrybingiau pateikiama informacija, ją lengviau įsisavinti. Mano nuomone, tokios pamokos yra naudingos ir jų reikia kuo daugiau.
Ia klasės gimnazistė Glorija Dargužaitė

Sveikiname Mero  taurės varžybų laimėtojus

Mero taurės merginų tinklinio varžybose gimnazijos merginų komanda :Akvilė Kvaukaitė (IIIa), Karina Simonaitytė (IIs), Augustė Petrauskaitė (IIs), Gabija Toliušytė (IIs), Eva Ataitė (IIa), Greta Mickutė (IId), Emilija Sausytė (IId) ir Laura Marangos (Ia) laimėjo I vietą ir iškovojo Mero taurę.
Mero taurės vaikinų badmintono varžybose gimnazijos vaikinų komanda : Danielius Beržanskis (IIa), Rokas Krasauskas (IIIb) ir  Laurynas Borusas (IVe) laimėjo I vietą ir iškovojo Mero taurę.
Sveikiname komandas nugalėtojas ir linkime sėkmės Lietuvos mokyklų žaidynių finaluose.
Dėkojame fizinio ugdymo mokytojams A. Gylienei, Z. Sapiegaitei, V. Bartninkui.
 
Administracija