Mokytojų taryba

Mokytojų taryba

Gimnazijos mokytojų taryba.

Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
Mokytojų tarybai vadovauja gimnazijos direktorius. Tarybos sekretorius renkamas narių atviru balsavimu vieniems metams.
Mokytojų tarybos posėdžiai organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį.
Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis. Į posėdžius pagal poreikį gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.
Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tą dieną dirbančių tarybos narių. Posėdžius šaukia tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip 3 dienos iki posėdžio pradžios.
Mokytojų tarybos nutarimai priimami dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma.

Mokytojų taryba:

  • svarsto bendrųjų ugdymo programų, apibrėžiančių ugdymo turinį valstybės lygmeniu, įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymo(si) rezultatus
  • pedagoginės veiklos tobulinimo būdus
  • teikia siūlymus dėl gimnazijos metinės veiklos programos, ugdymo plano įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo ir panaudojimo sistemos tobulinimo
  • kartu su gimnazijos socialiniu pedagogu, sveikatos priežiūros darbuotoju, psichologu sprendžia mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus
  • deleguoja atstovus į Senatą, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją
  • svarsto kitus gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.