Nuotolinio ugdymo organizavimas ir atsakingi asmenys

Gimnazija organizuodama nuotolinį mokymą(si) (sinchroniniu (realiuoju) ir asinchroniniu (nerealiuoju) laiku) naudoja Microsoft 365 Teams sistemą su integruotomis Moodle, Manodienynas, Eduka, Egzaminatorius, Etest sistemomis.

Ramunė Urbienė (ramune@kvdg.lt), direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Manodienynas sistemos IKT administratorius, konsultuoja nuotolinio ugdymo(si) organizavimo ir koordinavimo bei sporto klasių nuotolinio ugdymo(si) procesų koordinavimo klausimais.

Diljeta Gustienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (diljeta@kvdg.lt), konsultuoja I-IV gimnazijos klasių nuotolinio ugdymo(si) procesų koordinavimo, bendravimo su mokytojais, mokiniais ir tėvais klausimais.

Stasys Ruiba (direktorius@kvdg.lt), konsultuoja Eduka, Egzaminatorius, Etest sistemų IKT klausimais.

Vygintas Alyta (it@kvdg.lt) Microsoft 365 Teams platformos IKT administratorius, konsultuoja mokinius ir mokytojus technologijų naudojimo ir kibernetinės saugos klausimais.

Inesa Pečiulienė (inesa@kvdg.lt) Moodle sistemos IKT administratorius, konsultuoja Moodle sistemos naudojimo klausimais.

Auksuolė Atkočienė, socialinė pedagogė (atkociene.auksuole@gmail.com), konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Aleksandra Mėlinauskienė, psichologė (a.melinauskiene@gmail.com), konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus).