Senatas

Gimnazijos senato nariai:

Vaidas Pamparas – pirmininkas

Stasys Ruiba
Reda Spudytė
Raimondas Simonavičius
Vida Ivanauskienė
Violeta Gudaitė
Megė Bandzevičiūtė

 

Gimnazijos Senatas:
 1. Gimnazijos Senatas (toliau – Senatas) yra aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, renkama vieneriems metams. Senatas telkia gimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus ar kitus teisėtus mokinio atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam gimnazijos valdymui, padeda spręsti gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems gimnazijos interesams.
 2. Senatą sudaro 9 nariai: tris tėvus ar kitus teisėtus mokinio atstovus deleguoja Tėvų taryba, tris mokytojus – Mokytojų taryba, tris mokinius – Gimnazistų parlamentas.
 3. Senato pirmininkas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmajame Senato posėdyje. Gimnazijos direktorius negali būti Senato pirmininkas.
 4. Posėdžius organizuoja Senato pirmininkas Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip 3 dienos iki posėdžio pradžios.
 5. Senato posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis posėdis. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.
 6. Į posėdžius gali būti kviečiami gimnazijos rėmėjai, socialiniai partneriai ar kiti asmenys. Nutarimai priimami Senato posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jie yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams.
 7. Senato nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su Senato nario pareigomis.
 8. Senato nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams.
Senatas:
 • teikia siÅ«lymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • derina gimnazijos strateginį planą, metinę veiklos programą, darbo ir vidaus tvarkos taisykles, kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • teikia siÅ«lymus gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, gimnazijos vidaus struktÅ«ros tobulinimo;
 • iÅ¡klauso gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siÅ«lymus gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos veiklos tobulinimo;
 • teikia siÅ«lymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos materialinio aprÅ«pinimo, lėšų panaudojimo;
 • svarsto gimnazijos mokytojų, mokinių, tėvų ar kitų teisėtų mokinio atstovų savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siÅ«lymus gimnazijos direktoriui;
 • teikia siÅ«lymus dėl gimnazijos veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;
 • teikia siÅ«lymus formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius iÅ¡teklius;
 • deleguoja atstovus į gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos ir vieÅ¡o konkurso laisvai gimnazijos direktoriaus vietai užimti komisijas;
 • svarsto kitus gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.