Ugdymas karjerai

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

2010–2015 m. gimnazija dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdytame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“.
Pagal šį projektą 2015 m. buvo gauti 28 planšetiniai kompiuteriai, kuruos galime naudoti ugdymui karjerai ir kitose ugdymo srityse.

Ugdymo karjerai tikslas:

1. Padėti mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes.
2. Sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.
 
Gimnazijoje karjeros paslaugas teikia karjeros koordinatoriai:
Ramunė Urbienė.

El. p. karjera.vdg@gmail.com

Karjeros paslaugų teikimo koordinacinė grupė:
  1. Auksuolė Atkočienė, socialinė pedagogė
  2. Ramunė Urbienė, karjeros koordinatorė
  3. Aleksandra Mėlinauskienė, psichologė